Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

RODO

Wyświetl stronę główną » Dane » RODO


 

KLAUZULA INFORMACYJNA


 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

Klauzula informacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowcu

 

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) dalej RODO, informujemy iż:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu, ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec.

  2. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowcu na podstawie art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można na adres e-mail:iodo@zarnowiec.pl/ biuro@ops.zarnowiec.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

  3. Zbierane dane osobowe, przetwarzane przez OPS w Żarnowcu w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań ośrodka, zadań własnych Gminy w zakresie pomocy społecznej, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych na podstawie zawartych porozumień i umów, w zakresie wynikającym z przepisów prawa;

Na podstawie:

- art. 6 ust 1 lit. c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

- art. 6 ust 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami,

- natomiast w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) tj: wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

  1. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit a), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

  2. Posiada Pani/Pan prawo:

   1. do żądania od Administratora Danych Osobowych (ADO) dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

   2. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty świadczące na rzecz administratora usługi informatyczne, pocztowe, kurierskie, bankowe, ubezpieczeniowe itp.

  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa, a następnie podlegać będą ocenie archiwalnej w zakresie zniszczenia lub dalszego okresu przechowywania.

  5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Skutkiem braku podania danych będzie brak możliwości załatwienia sprawy zgodnie ze złożonym wnioskiem/żądaniem.

  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

  7. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

 

Klauzula informacyjna dla klientów Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowcu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowcu, ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec.

2. W Ośrodku Pomocy Społecznej na podstawie art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można na adres e-mail: iodo@zarnowiec.pl/biuro@ops.zarnowiec.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu udzielenia pomocy lub wsparcia na podstawie przepisów prawa:

 

 1. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z późn. zm.)

 2. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.)

 3. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)

 4. Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.)

 5. Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)

4. Posiada Pani/Pan prawo:

 1. do żądania od Administratora Danych Osobowych (ADO) dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

 2. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

5. Podawanie przez klientów Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej danych osobowych jest obowiązkowe, w przypadku braku podania danych osobowych realizacja zadania przez Podmiot przetwarzający będzie niemożliwa.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w tym: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Policja, Prokuratura, organy administracji publicznej, komornik, zakłady pracy, placówki oświatowe, sądy, samorządowe kolegium odwoławcze, placówki służby zdrowia, zakłady karne, banki, urzędy pocztowe, dostawcy oprogramowania komputerowego i usług serwisowych dla oprogramowania komputerowego.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

9. Podmiotami, którym powierzyliśmy przetwarzanie Pani/Pana dane osobowe, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, są podmioty świadczące dla nas usługi w zakresie dostawy, serwisu i naprawy oprogramowania komputerowego, podmiot świadczący usługi prawne.

10. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarnowcu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowcu, ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec.

2. W Ośrodku Pomocy Społecznej na podstawie art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można na adres e-mail: iodo@zarnowiec.pl/ biuro@ops.zarnowiec.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 1. niezbędnym do zawarcia umowy o pracę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej „RODO";

 2. na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dla celów rekrutacji przyszłych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 3. na podstawie przepisów prawa art. 22 ¹ § 1 ustawy kodeks pracy.

4. Posiada Pani/Pan prawo:

 1. do żądania od Administratora Danych Osobowych (ADO) dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

 2. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie dotyczące danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

5. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Pani/Pana dane w zakresie określonym przepisami prawa – art. 22 ¹ § 1 ustawy kodeks pracy czyli: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez taką osobę, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

6. Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej nie udostępni Pani/Pana danych osobowych innym podmiotom.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przez Nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 maksymalnie przez okres trwania rekrutacji lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody, jednak nie dłużej niż przez okres dwóch lat od dnia złożenia przez Panią/Pana dokumentów aplikacyjnych. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

9. Nie powierzyliśmy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podmiotom przetwarzającym (procesorom ).

10. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


 

 

Klauzula informacyjna dla klientów

Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowcu

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarnowcu, ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec.

2. W Ośrodku Pomocy Społecznej na podstawie art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych powołano Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować się można na adres e-mail: iodo@zarnowiec.pl/ biuro@ops.zarnowiec.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu udzielenia pomocy lub wsparcia na podstawie przepisów prawa:

 1. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)

 2. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.);

 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Jedn. tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.)

4. Posiada Pani/Pan prawo:

 1. do żądania od Administratora Danych Osobowych (ADO) dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

 2. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

5. Podawanie przez klientów Ośrodka Pomocy Społecznej danych osobowych jest obowiązkowe, w przypadku braku podania danych osobowych realizacja zadania przez Podmiot przetwarzający będzie niemożliwa.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Policja, Prokuratura, organy administracji publicznej, komornik, kuratorzy, zakłady pracy, placówki oświatowe, sądy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, placówki służby zdrowia, poradnie, zakłady karne, banki, urzędy pocztowe, dostawcy oprogramowania komputerowego i usług serwisowych dla oprogramowania komputerowego.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

9. Podmiotami, którym powierzyliśmy przetwarzanie Pani/Pana dane osobowe, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, są podmioty świadczące dla nas usługi w zakresie dostawy, serwisu i naprawy oprogramowania komputerowego, podmiot świadczący usługi prawne, usługi świadczone przez psychologa.

10. Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Informacje

Rejestr zmian

2022-12-28 10:08:52

Publikacja artykułu - Barbara Mikołajczyk

2022-12-28 10:08:28

Dodanie artykułu - Barbara Mikołajczyk

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

Oficjalna strona www
Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowcu
42-439 Żarnowiec, ul. Krakowska 34
woj. śląskie  
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.